Allmänna Villkor

Allmänna villkor

CDON AB, organisations nr. 556406-1702 (”CDON”) driver webbplatsen CDON.COM och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om CDON framgår på Webbplatsen. Via Webbplatsen kan du dels handla varor och tjänster direkt från CDON, dels varor och tjänster från andra företag (”Samarbetspartners ”) som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. I anknytning till varje vara eller tjänst på Webbplatsen anges om det är CDON eller en Samarbetspartner som säljer och levererar varan eller tjänsten. Du hittar denna information dels på den aktuella varusidan för varan eller tjänsten, dels i kassan. Om du handlar en vara eller tjänst från en Samarbetspartner via Webbplatsen är det Samarbetspartnern, inte CDON, du ingår avtal med. Då tillämpas det även samarbetspartners egna allmänna villkor på köpet. Allmänna köpvillkor för respektive samarbetspartner finner du i kassan. Oavsett om du handlar från CDON eller Samarbetspartners kan du alltid kontakta CDONs kundtjänst, och betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webplatsen. 


1. Allmänt 
1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser (nedan kallade: "Villkor" eller "Villkoren") gäller för alla avtal och alla andra rättsliga förhållanden mellan CDON och företagskunder (nedan kallade: "Kund", "du" eller "din"), som inte är konsumenter. Endast juridiska personer kan handla på CDONs företagssite.

Genom att genomföra ett köp hos CDON accepterar kunden dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

1.2 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. CDON ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från Samarbetspartners eller en tredje part. CDON kan komma att stryka beställningar som lagts till ett felaktigt pris.

1.5 Webbplatsen ägs av CDON. Innehållet på Webplatsen ägs av CDON eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från CDON. 


2. Avtal och Beställning 
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt CDON:s Integritetspolicy, se här

2.2 Genom att genomföra ett köp hos CDON bekräftar Kunden att Kunden accepterat Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa villkoren i sin helhet.

 

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din order" via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern skickas, helt eller delvis, erhåller Kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.


3. Kunduppgifter mm. 
3.1 För att handla på CDON krävs att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om CDON:s behandling av personuppgifter finns i CDON:s Integritetspolicy. Vidare bekräftar Kunden att Kunden är behörig att ingå köpeavtalet med CDON avseende ordern.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än behörig medarbetare hos Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till CDON om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter. 

3.3 Om CDON misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har CDON rätt att stänga av Kunden. CDON har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter. 


4. Priser och betalning 
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen med reservation för felskrivningar. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. 

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. CDON förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. De till var tid gällande villkoren för valt betalsätt kan finnas vi länken ovan eller i kassan.

5. Kampanjer och erbjudanden
Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. 


6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. CDON förbehåller sig rätten till delleverans om någon av produkterna som kunden har beställt har en avsevärt längre leveranstid än övriga produkter.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen.

6.3 CDON tar alltid ut fraktavgift om inte annat särskilt angivits. Fraktsätt och fraktavgift avgörs av orderns beskaffenhet, vikt och storlek samt leveransadress och i tillämpligt fall Kundens val. Kunden svarar för att mottaga leverans i enlighet med de till var tid gällande villkoren för aktuellt fraktsätt. Utförlig leveransinformation för varor och tjänster köpta av CDON hittar du här

6.4 Leverans sker inom Sverige och av CDON anlitad transportör med leveransvillkor: Fritt CDONs lager. Risken för leveransen går över på Kunden när produkten lämnats av CDON till transportör.

 

CDON bär inget ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande. 7. Garanti, fel och Ansvar
7.1 Eventuella garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. CDON lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 

 

7.2 Eventuella garantier gällande kvalitet, hållbarhet, funktion och lämplighet för ett visst ändamål är endast bindande om detta uttryckligen anges av CDON. CDON är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av CDON

7.3 Föreligger fel som CDON ansvarar för åtar sig CDON att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. CDON har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

7.4 Eventuella defekter på produkter som är ett resultat av normalt slitage, eller någon annan yttre orsak, såsom, men inte begränsat till, skador på grund av transport av kunden, felaktig användning eller om kunden har gjort reparationer på produkten utan skriftligt tillstånd av CDON, kommer inte att omfattas av garantin

 

7.5 CDONs ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot CDON med anledning av fel.

7.6 Oaktat annat som anges i dessa Villkor, kan ingenting i dessa Villkor på något sätt utesluta eller begränsa CDON:s ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, bedrägeri eller förfalskning för alla sådana fall där det skulle vara olagligt för CDON att utesluta eller försöka undvika sitt ansvar.

7.7 Om skada inträffar är kunden skyldig att begränsa, så långt det rimligtvis är möjligt, ytterligare eller andra skador.

7.8 CDONs totala ansvar gent emot kund, oavsett grund för ansvar, begränsas till summan av Kundens totala inköp exklusive moms inklusive rabatter under den senaste 6 månadersperioden.

7.9 CDON ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador som följer av användning, eller svårighet att använda en produkt, eller omöjlighet att använda en produkt eller försening av en produkt.

8 Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till CDON, dock senast 10 dagar från det att varan mottagits

9 Transportskador  

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till CDON.

Synliga skador ska anmälas senast 3 dagar efter mottagandet. 

Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla omständigheter inom en vecka från mottagandet av leveransen.

Om Kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot CDON eller transportören.

10. Länkar 
CDON kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför CDON:s kontroll, och webbplatser utanför CDONs kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om CDON försöker säkerställa att CDON enbart länkar till webbplatser som delar CDON:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är CDON inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen. 


11. Force Majeure 
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 


12. Ändringar av Villkoren 
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 


13. Ogiltighet 
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 


14. Tillämplig lag och tvist 
14.1 Avtalet och dessa Villkor regleras av svensk lagstiftning. Avtalet undantas uttryckligen tillämpning av Wien-konventionen från 1980 angående avtal om köp av varor (CISG).

Övrigt

CDON förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information innefattande, men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

CDON förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor